it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

'De emigrant' - van Pier 21, 2023-12-15T00:00:00+01:00

De Emigrant 2023

De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.
'My whole life homesick, noait wer werom west.' 

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen. 

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend. 

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.

Kaarten:

via it Mienskar € 22,50 (0518-481956)
via Van Plan € 24,50 - via deze link.Zie hierboven de fotoslide