it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

Start Jongeren biljarten, 29 september 2023

Jongeren gaan biljarten en beginnen om 19.30 uur
Meedoen? Kom een keer kijken.

Klik hier voor het fotoalbum

Stijldansen in it Mienskar, 6 oktober 2023

Iedere twee weken is er in it Mienskar een gezellige dansavond, georganiseerd door Rense en Cisca. Vanaf 20.00 uur kunt u er terecht. Quick step, wals, cha-cha-cha, alle stijlen komen voorbij. 
Iedereen is welkom. De entree bedraagt €5,00 per koppel.

 

Klik hier voor het fotoalbum

De warme koffiekamer van it Mienskar, 12 oktober 2023

De warme koffiekamer van it Mienskar. Inloop vanaf 9.30 uur.
Samen koffiedrinken is gezellig en bijpraten hoort daarbij. Ontmoeten op een ontspannen manier en waar kan dat beter dan in It Mienskar.Voor alle leeftijden. Opgave niet nodig, binnen zonder kloppen. 

Klik hier voor het fotoalbum

Country and Line dansen, 14 oktober 2023

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur

Klik hier voor het fotoalbum

Oranjevereniging ledenvergadering, 19 oktober 2023

vergadering begint om 20.00 uur.

Klik hier voor het fotoalbum

Oudheidkundige Vereniging Barradeel, 20 oktober 2023

Oudheidkundige Vereniging Barradeel houdt een lezing, aanvang 20.00 uur

Klik hier voor het fotoalbum

Stijldansen in it Mienskar, 21 oktober 2023

Iedere twee weken is er in it Mienskar een gezellige dansavond, georganiseerd door Rense en Cisca. Vanaf 20.00 uur kunt u er terecht. Quick step, wals, cha-cha-cha, alle stijlen komen voorbij. 
Iedereen is welkom. De entree bedraagt €5,00 per koppel.

 

Klik hier voor het fotoalbum

Samen uit eten in eigen dorp, 26 oktober 2023

Filmhuis, 27 oktober 2023

Om 20.00 uur begint het filmhuis.

Klik hier voor het fotoalbum

Kapper Natasja in it Mienskar, 27 oktober 2023

Vanaf 9.00 uur kunt u zich (op afspraak) laten knippen door Natasja.
Een afspraak maakt u telefonisch via: 06-52 03 59 22

Klik hier voor het fotoalbum

Biljarten Barradeel, 2 november 2023

Biljarten Barradeel-partij begin 10.00 uur

Klik hier voor het fotoalbum

Stijldansen in it Mienskar, 3 november 2023

Iedere twee weken is er in it Mienskar een gezellige dansavond, georganiseerd door Rense en Cisca. Vanaf 20.00 uur kunt u er terecht. Quick step, wals, cha-cha-cha, alle stijlen komen voorbij. 
Iedereen is welkom. De entree bedraagt €5,00 per koppel.

 

Klik hier voor het fotoalbum

Jongeren biljarten, 3 november 2023

Jongeren gaan biljarten en beginnen om 19.30 uur
Meedoen? Kom een keer kijken.

Klik hier voor het fotoalbum

Zonnebloem, 4 november 2023

De Zonnebloem, aanvang 15.00 uur

Klik hier voor het fotoalbum

Zonnebloem, 4 november 2023

De Zonnebloem, aanvang 15.00 uur

Klik hier voor het fotoalbum

Vergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer, 8 november 2023

Vergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer, aanvang 20.00 uur.

Klik hier voor het fotoalbum

Klaverjassen, 10 november 2023

Wie kan en wil klaverjassen kan zich vanaf 19.30 in it Mienskar uitleven.  

Klik hier voor het fotoalbum

Oudheidkundige Vereniging Barradeel, 17 november 2023

Oudheidkundige Vereniging Barradeel, aanvang 20.00 uur

Klik hier voor het fotoalbum

Driebanden biljarten, 18 november 2023

Driebanden biljarten met de Klos - begin om 13 uur.

Klik hier voor het fotoalbum

Filmhuis, 24 november 2023

Om 20.00 uur begint het filmhuis.

Klik hier voor het fotoalbum

Stijldansen in it Mienskar, 24 november 2023

Iedere twee weken is er in it Mienskar een gezellige dansavond, georganiseerd door Rense en Cisca. Vanaf 20.00 uur kunt u er terecht. Quick step, wals, cha-cha-cha, alle stijlen komen voorbij. 
Iedereen is welkom. De entree bedraagt €5,00 per koppel.

 

Klik hier voor het fotoalbum

Jongeren biljarten, 1 december 2023

Jongeren gaan biljarten en beginnen om 19.30 uur
Meedoen? Kom een keer kijken.

Klik hier voor het fotoalbum

Kapper Natasja in it Mienskar, 1 december 2023

Vanaf 9.00 uur kunt u zich (op afspraak) laten knippen door Natasja.
Een afspraak maakt u telefonisch via: 06-52 03 59 22

Klik hier voor het fotoalbum

Zonnebloem Bingo, 13 december 2023

De Zonnebloem bingo begint om 09.30 uur

Klik hier voor het fotoalbum

'De emigrant' - van Pier 21, 15 december 2023

De Emigrant 2023

De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.
'My whole life homesick, noait wer werom west.' 

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen. 

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend. 

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.

Kaarten:

via it Mienskar € 22,50 (0518-481956)
via Van Plan € 24,50 - via deze link.

Klik hier voor het fotoalbum

Filmhuis, 22 december 2023

Om 20.00 uur begint het filmhuis.

Klik hier voor het fotoalbum

Oosterbierumer biljartkampioenschappen, 27 december 2023

Oosterbierumer biljartkampioenschappen, 28 december 2023

Oosterbierumer biljartkampioenschappen, 30 december 2023