it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

Ouderensoos - iedere dinsdagmiddag 13.30 uur, 25 september 2023

Dinsdagmiddag om 13.30 staan de biljarttafels klaar voor de leden van de Ouderensoos.
Meedoen? Kom een keer kijken.

Klik hier voor het fotoalbum

Kaartavond de Famkes, 4 december 2023

Maandagavond, kaartavond van de Famkes, klaverjassen voor Famkes vanaf 19.30 uur.

De Famkes is een kaartclub waarvan iedere vrouw uit Oosterbierum Klooster-Lidlum die wil klaverjassen, lid kan worden.

Klik hier voor het fotoalbum

Zonnebloem Bingo, 13 december 2023

De Zonnebloem bingo begint om 09.30 uur

Klik hier voor het fotoalbum

'De emigrant' - van Pier 21, 15 december 2023

De Emigrant 2023

De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.
'My whole life homesick, noait wer werom west.' 

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen. 

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend. 

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.

Kaarten:

via it Mienskar € 22,50 (0518-481956)
via Van Plan € 24,50 - via deze link.

Klik hier voor het fotoalbum

Filmhuis, 22 december 2023

Om 20.00 uur begint het filmhuis.

Klik hier voor het fotoalbum

Oosterbierumer biljartkampioenschappen, 27 december 2023

Oosterbierumer biljartkampioenschappen, 28 december 2023

Oosterbierumer biljartkampioenschappen, 30 december 2023