it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956