it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

Tryater, 9 april 2019

Raze om protters
Hear my, sjoch my!

Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Sûnt in pear wiken sit er thús, mei syn mem dy't fersoarging nedich hat. Der is gjin plak mear foar him by de sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him ûnbetelber te wurden. Foar Doede is de maat fol. Hy komt yn aksje en easket in poadium: Hy wol tiid en oandacht foar sýn libben, foar wat hý wichtich fynt.

Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrâld, yn syn dreamen, lâns de paden fan syn ûnfrede, iensumheid en langstmes. It is in stik oer ûnfrede, mar ek in stik fol humor en tragyk. It giet oer dy bûtensletten fiele, om’t it liket oft de wrâld net foar dy makke is. Hoe bliuwsto dan oerein?

Eelco Venema skreaut en regissearret Raze om protters. Hy is by Tryater bekend as spiler, mar yntusken hat hy ek tal fan stikken skreaun. Rooftop Memories, dat te sjen wie yn Theater Bellevue yn Amsterdam, kaam fan syn hân. In pear jier lyn skreau hy mei oan de Liwwadder útfiering fan Discopigs; mear resintlik skreau hy So happy together. Fierder skreau Eelco mei oan Wa oerlibbet de skries en Doarp Europa.tekst en regy: Eelco Venema
spilers: Raymond Muller, Mads Wittermans, Aly Bruinsma en Sonia Zwolska
foarmjouwing: Marieke Veenstra

De vrijwilligers!, 29 oktober 2018

We hebben een prachtig dorpshuis waar we veel activiteiten organiseren, dit kan Ype natuurlijk niet alleen. Hij krijgt hierbij hulp van veel fantastische vrijwilligers. Dit jaar tijdens de vrijwilligersavond op 8 september 2016 heeft Joop van de Linden ze op de foto gezet.

1e Foto, onze vrijwilligers:
Achterste rij van links naar rechts: Sydo de Vries, Johannes Wolbers, Rense van der Pol, Ulbe Bonnema, Betty de Vries, Klaas Dankert, Siebren Klaas Visser, Ype Bonnema, Freerk Zwart, Petrus Houtsma, Daan de Vries, Piet Douma.
Voorste rij van links naar rechts: Tineke Houtsma, Dieuwke de Jong, Gerda Honkoop, Cisca van der Pol, Jetty Wohlinger, Liesbeth Bonnema, Gerbrig Visser, Aafke Roorda.

Afwezig op deze foto zijn: Baukje Bonnema, Sanne Bakker, Marije Dijkstra, Minke Dijkstra, Andries de Haan, Jellie de Haan, Froukje Houtsma, Adeline Jukema, Janne Kootstra, Sara Mulder, Riemer Posthumus, Lieuwe Visser, Anneke de Vries, Betty Wolbers, Marijke Ypma, Patricia Zeinstra en Ineke Zuidema.

Het bestuur, 29 oktober 2018

2e Foto, het bestuur:
Ype Bonnema, beheerder. Klaas Dankers, Penningmeester. Freerk Zwart, Algemeen bestuurslid. Petrus Houtsma, voorzitter. Gerbrig Visser, assistent secretariaat.
Afwezig: Marije Dijkstra, secretariaat.

Bonnema blij met Omroplintsje, 29 oktober 2018

Ype Bonnema, de beheerder van ons dorpshuis It Mienskar, werd afgelopen vrijdag verrast met het Omrop-lintsje van Omrop Fryslân. Verslaggever Geert van Tuinen kwam persoonlijk langs om live verslag te doen van deze gebeurtenis. Dorpshuizen zijn het kloppend hart van het Friese platteland, It Mienskar is het kloppend hart van Oosterbierum. Bonnema is hiervan de motor dankzij zijn tomeloze inzet. Organisator van diverse evenementen: biljarttoernooien, samen uit eten in eigen dorp, NL Doet menu, Burendag, Kleintje Dorpsfeest en Slachtemarathon zijn slechts een greep uit de activiteiten die Bonnema ontplooid en /of stimuleert. Ook het aansturen en aanvullen van het vrijwilligerskorps is bij hem in goede handen, wat maakt dat ieder – gast en vrijwilliger - graag binnenkomt en terugkomt.